Informare privind protectia datelor cu caracter personal

Stimati colaboratori si utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,


Va informam că, începand cu data de 25.05.2018, a intrat in vigoare Regulamentului UE nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, potrivit caruia orice persoană fizică are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.

Potrivit acestui Regulament, Compania de Apa Targoviște Dambovita SA, cu sediul in Targoviste, str. IC Bratianu, nr.50, jud.Dambovita, inmatriculata la ORC Dambovita sub nr, J15/5/1998, este operator de date cu caracter personal si prelucreaza aceste date in activitea desfasurata, respectiv aceea de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

Termenii utilizati in cuprinsul Regulamentului nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, au urmatoarele semnificații:

- date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

- prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

- operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

- terţ - înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

- destinatar - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărorali se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

- consimţământ al persoanei vizate - înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA prelucrează unele din urmatoarele date cu caracter personal existente în contractele în care este parte sau cele existente în documentele/ informările/ solicitările transmise de către utilizatori/ colaboratori: numele, prenumele, codul numeric personal, seria si nr. CI, adresa de domiciliu/ branșament, adresa de posta electronica, adresa de expediere a facturilor si a corespondentei etc.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul legii, prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de catre Compania de Apa Targoviste Dambovita SA sau de catre imputernicitii nostri în scopul indeplinirii obligatiilor legale prevazute de Legea nr.241/2006 a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare sau de alte acte normative in urmarirea intereselor legitime ale societatii ori in scopul activitatii de incheiere si executare a contractului de furnizare / prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a indeplinirii drepturilor si obligatiilor legale rezultate din contract sau prevazute de alte acte normative aplicabile, sau a colaborării, potrivit legislației specifice, inclusiv pentru recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte, dar și pentru soluționarea petițiilor.

Prelucrarea datelor personale se efectuează de către Compania de Apa Targoviste Dambovita SA și de către colaboratori și/sau parteneri, strict în uzul relației dintre partile contractante cu respectarea cerințelor de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.
Orice persoană care acționează sub autoritatea societății noastre sau a persoanei împuternicite, inclusiv persoana împuternicită, care are acces la datele cu caracter personal, nu poate să le prelucreze decât în baza intrucțiunilor noastre și cu respectarea confidențialității datelor, asumându-și răspunderea pentru orice transfer ilegal de date în cadrul unei rețele, pentru orice pierdere, dezvăluire, acces neautorizat sau altă formă de prelucrare ilegală a acestora.

In scopul protejarii datelor cu caracter personal, la nivel intern, sunt desfășurate activități care vizează creșterea gradului de conștientizare a angajaților care lucrează cu datele cu caracter personal, prin adoptarea unor măsuri printre care se regăsesc:

- informarea superiorilor cu privire la orice suspiciune de încălcare a securității datelor, sau de accesare a conturilor de serviciu;

- păstrarea confidențialității conturilor și parolelor de acces la sisteme și aplicații, schimbarea parolelor atribuite automat de către administrator după prima autentificare cu una care să respecte un anumit număr de caractere, respectarea valabilității parolelor și schimbarea lor la intervale de timp prestabilite;

- blocarea ecranelor calculatoarelor atunci când nu sunt utilizate;

- să nu acceseze, să intervină sau să modifice informațiile care nu fac obiectul activității lui;

- să respecte procedurile existente în cadrul societății cu privire la utilizarea sistemelor I.T. și de telecomunicații.

Deși orice prelucrare de date cu caracter personal poate fi efectuată numai cu acordul persoanei vizate, vă informăm că nu este necesară obținerea consimțământului dvs. în următoarele situații:

- când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract;

- când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate;

- când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;

- când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele;

- când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate;

- când prelucrarea privește datele obținute din documente accesibile publicului, conform legii;

- când prelucrarea este facută exclusiv în scopuri statistice, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

In acest sens, in temeiul prevederilor legale, ne obligăm:

- să colectăm doar datele strict necesare încheierii și executării contractului de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;

- să prelucrăm aceste date cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;

- să revizuim sau să completăm informațiile furnizate de dumneavoastră ori de câte ori este necesar sau ne solicitați acest lucru;

- să stocăm aceste date, cu respectarea confidențialității și securității prelucrării, pe toată durata contractuală, până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare prevăzute de legislație pentru diferitele categorii de documente;

- să ne asigurăm că persoanele împuternicite nouă își cunosc obligațiile și responsabilitățile privind asigurarea protecției acestor date, precum și că acestea sunt prelucrate doar în baza instrucțiunilor noastre, cu excepția cazului în care există o obligație legală în acest sens.

In calitate de persoana vizata aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la informare și acces, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și informații despre activitățile de prelucrare a acestora.

Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete sau inexacte.

Dreptul la ștergerea datelor si implicit ca aceste date sa numai fie prelucrate, în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau prelucrate, în cazul în care v-ati retras consimțământul pentru prelucrare sau în cazul în care va opuneti prelucrării datelor cu caracter personal.

Dreptul la restricționarea prelucrării in cazul în care contestati exactitatea datelor.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat;

Dreptul de opoziție, respectiv dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, în scop de marketing direct (pentru promovarea serviciilor/ soluțiilor operatorului).

Dreptul de a depune plangere ce presupune ca în situaţia în care considerati că datele nu au fost prelucrate conform legii sa puteti depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dreptul de retragere oricand a consimțământului în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimtamantul dumneavoastra, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Compania de Apa Targoviste Dambovita SA păstrează informațiile personale colectate pe perioada de desfășurare a activității societății utilizând politici și proceduri de securitate adecvate pentru asigurarea securității acestor date.
Refuzul dumneavoastră nejustificat față de prelucrarea datelor personale în condițiile și termenii menționați prin prezenta informare determină imposibilitatea furnizării serviciilor contractuale.
Compania de Apa Targoviste Dambovita SA nu utilizează datele dv. personale în scop de publicitate, de promovare a produselor și serviciilor, de cercetare de piață sau de statistică, în numele operatorului sau al unui terț.

Întrebările cu privire la protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi adresate Responsabilului desemnat pentru protecţia datelor prin e-mail la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

În caz de nevoie, colaboratorii si utilizatorii precum si orice persoana vizata, ale căror date sunt prelucrate de către Compania Apa Targoviste Dambovita SA, se pot adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


          Consultati:   pdf Regulamentul UE nr.679 din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date

Informatii de interes

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Anunt privind selectia Consiliul de Administratie Anunt privind selectia pentru o pozitie de membru in Consiliul de Administratie al Societătii CATD S.A. Mai mult...
Anunt privind selectia directorilor si managerilor Anunt privind selectia Directorului general, Directorului economic, Directorului Tehnic si de Productie, Managerului de dezvoltare... Mai mult...
Chestionar Feed-Back In vederea analizei nivelului de satisfactie a clientului, privind serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate de Co... Mai mult...
Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare         Anunt privind obligativitatea racordarii la sistemele publice de canalizare ... Mai mult...
Informare cu privire la prețul apei potabile Informare cu privire la prețul apei potabile produsă, transportată și distribuită si tariful pentru canalizare – epurare, pentru întrea... Mai mult...

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Bratianu, nr.50,Targoviste,
cod 130055

adresa Telefon

0245614403

0311303535 (Call Center)

0800800168 (Tel Verde)

Fax

004 0245611774

adresa e-mail

secretariat@catd.ro

Copyright © 2011 Compania de Apa Targoviste Dambovita. Toate drepturile rezervate